�� SA�LI�I
�evre
Yang�n
Elektrik
Yap� ��leri
Resimlerle
Maden
Risk Analizleri
Koruyucular
KAL�TE
ISO EN 9000
OHSAS 18001
HACCP
14000
SA 8000
GEREKL�
Formlar
Bilgi
Linkler
�lk Yard�m
YASA
Mevzuat
Yarg�tay Kararlar�

Bende 1 lira vardi Sende 1 lira vardi
Paralari degistirdik
Bende 1 lira, sende 1 lira var.

Sende 1 bilgi vardi, bende 1 bilgi vardi
Bilgileri de�i�tirdik,
Simdi sende 2 bilgi, bende 2 bilgi var.

Bilgi paylast�kca cogalir....

 

 
 

Hava Durumu

 
�STANBUL
ISTANBUL
ANKARA
ANKARA


 

 

 

   

 
 
   

 

 
 
 
 
   
   
   
   
 

 

.D o s t   S i t e l e r
T�rk Gazeteleri  �antiyeci
 Bilgit (E�ref Aybirdi) L�tfi �nciro�lu

Resul Kurt
isguvenligi.com.tr

 

 

 


 

Sitemizi Acilis Sayfasi Yapin �� Tefti� Otomasyon- WebMail �� Tefti�

    Guvenle Catiya Cikis
�� SA�LI�I ve G�VENL��� KANUNU (6331 Sayl� Yasa) YAYIMLANDI

D�NYA �LKELER�N�N CO2 YAYILIMINI G�RMEK ���N TIKLAYIN...

PARMAK KOPMASINA SON... Video
RES�MDEK� HATALARI BULUN...


TEHL�KE DE�ERLEND�RME ve KONTROL� (ingilizce)

 
 

EVLER�M�ZDEK� TEHL�KEL� ATIKLAR - K�TAP

KAS �SKELET S�STEM� HASTALIKLARINDA R�SK DE�ERLEND�RME REHBER� - K�TAP

OKS�JEN KAYNA�I KULLANIMINDA G�VENL�K - V�DEO

K�MYA TES�SLER�NDE MEYDANA GELM�� PATLAMALAR - RES�M

ELEKTR�K KAYNA�I KULLANIMINDA G�VENL�K - V�DEO

G�R�LT�DEN KORUNMAV�DEO

TEHL�KE AVCILI�I - RES�M

G�ZEL UYGULAMA �RNEKLER� - RES�M

KAZA SONRASI G�R�NT�LER� - RES�M

GAZETE HABERLER� - RES�M

��YER� HEK�ML��� E��T�M�N�N �ZELLE�T�R�LMES�N� DANI�TAY DURDURDU...
Karar

 

4857 Say�l� �� Kanununa G�re Uygulanacak �dari Para Cezalar�
2010

��YER� SA�LIK VE G�VENL�K B�R�MLER� �LE ORTAK SA�LIK VE G�VENL�K B�R�MLER� HAKKINDA Y�NETMEL���N UYGULANMASINA DA�R TEBL��
��LETME BELGES� HAKKINDA Y�NETMEL�K
B�NALARIN_YANGINDAN_KORUNMASI HAKKINDA Y�NETMEL�KTE DE����KL�K YAPILMASINA_DA�R_Y�NETMEL�K YAYINLANDI
�� SA�LI�I VE G�VENL���NE �L��K�N TEHL�KE SINIFLARI L�STES� TEBL���
MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TE�H�ZAT VE KORUYUCU S�STEMLER �LE �LG�L� Y�NETMEL�K
DEPREM OLURKEN NASIL DAVRANMALI
�� KAZASI HABERLER�


Ki�isel Koruyucu Donan�m�na �li�kin Risk Belirleme Tablosu


 
 
       Kimyasal Maddelerin �zerlerindeki etiketler ve anlamlar�
       Her kimyasal �zerinde tehlike s�n�f�n� belirten etiket bulundurulur. Bu  etiketler k�saca o kimyasal hakk�nda �n bilgi sahibi olmam�z� sa�lar...

SAYGIN TARTI�MA ���N GRUBUMUZA �YE OLUN....
Google Gruplar
issagligi grubuna kay�t ol
E-posta:

      

     

 

      MSDS �le �Lgili �nemli Bilgiler
      Kimyasal madde kullan�yorsan�z tehlikeleri hakk�nda bilgilenmeniz
      gerekir.
      k�saca MSDS olarak bilinen bu formlar�n kimyasal �reticileri taraf�ndan
      haz�rlanmas� gerekmektedir. ..

     Gazete Haberleri
     
�� Sa�l��� ile ilgili gazete ve haber sitelerinde ��kan haberler

     �l��m Aletleri
    
��yerlerinde bulunan toz, gaz, �s�, ���k, g�r�lt�, kimyasal buharlar� vb.
    
olumsuzluklar�n �l��lmesi gerekmektedir. Ortamda  tehlikeli boyutlarda
    
olmas� ya da olmamas� �l��m sonucunda ortaya ��kar...

     Sa�l�k Raporlar� De�i�ti !
    
4857 Say�l� �� Kanunu ile birlikte gelen de�i�iklikler Sa�l�k
     Raporlar�nda da oldu..Art�k Sa�l�k Raporlar� Daha Ayr�nt�l�
     Bilgilerle Dolu...

KORKUN� �� KAZASI
ABD'de bir matbaa at�lyesinde meydana gelen korkun� i� kazas� i� yerinin g�venlik kameralar�nca saniye saniye kaydedildi.
Matbaa �al��an�n�n bir anl�k dikkatsizli�i sonucu meydana gelen ve �al��an�n serigrafi makinesinin alt�na girmesinden sonra aletin kapa��n�n �zerine kapanmas� �zerine meydana gelen kazada �ah�s can �eki�erek �l�yor.
�ZLEY�N

     �� S�zle�meleri (��in �ekline g�re s�zle�me)
     Belirsiz S�reli �� S�zle�mesi
     Belirli S�reli �� S�zle�mesi

     Sanayide en �ok rastlanan tehlikeli maddeler..
    
Asetilen - Arsenik ve Bile�ikleri - Brom - Dimetil Formamid - Etil eter
     Baryum bile�ikleri - Mavi asit - Kur�un            ve      bile�ikleri - Klor
     Krom ve bile�ikleri - Siyan�rler - Hidroflorik asit ve  Flor�rler
     Formaldehit - Bazlar - Metanol - Metilen Klor�r - Sodyum ve
     Potasyum - Oksalik asit - Peroksitler...

     �lk Yard�m Hakk�nda bilinmesi gerekenler...
     Do�ru ilk yard�m�n hayat kurtard���n� bilmeliyiz. �lk yard�mla
     ilgili bilgi sahibi olmal�y�z.

     LPG �stasyonlar�nda Al�nacak Tedbirler...
    
Son zamanlarda �lkemizde de olduk�a yayg�nla�an LPG -
     otogaz istasyonlar�'nda al�nacak i� g�venli�i tedbirleri
     a��klanmakta..

     Risk De�erlendirme
     Tehlike Analizleri Sonunda elde edilen de�erlerin uygun risk   de�erlendirme
      metodu se�ilerek   analizinin yap�lmas� nas�l olacak


     ��yerlerinde Havaland�rma..
    
��yeri havaland�rmas�, kaynak yap�l�rken kaynak gazlar�
     nas�l yok etmeliyiz. Boya i�lerinde Havaland�rma v.b.

     �lk �� Anla�mas�..
    
T�rkiye'de yap�lan ilk i� antla�mas� ve �evre ferman�n� g�rmek istemez misiniz?

     Makaleler
     
�� Sa�l��� ve G�venli�i ile ilgili Makaleler - Dergi ve Kitaplar

     Gazete Sayfalar�ndan Etkileyici Haberler
     
Gazetelere yans�yan ve haber olarak ge�en haberler yaz� ve
     resimleri ile aynen yans�t�lmakta.. Yorum sizlere ait..

 E-Posta Listemize Kat�l�n

Ad�n�z� ve E-Posta Adresiniz

Ad:
Email:
Subscribe Unsubscribe

Haz�rlayan:
Adnan �Y�BOZKURT
2000-2010
Site En �yi 1024 x 768 ��z�n�rl�kte ve IE ile g�r�nt�lenir.
Kaynak G�sterilmeden Kopyalanamaz 
http://www.isguv.com

iletisim@isguv.com


AC�L
 TELEFONLAR! 
�NEML� HUSUSLAR

A��r ve Tehlikeli ��lerde �al��t�r�lacak ���ilerin Mesleki E�itimlerine Dair Tebli�

MEVZUAT SAYFAMIZ YEN�LEND�

YEN� MAK�NA EMN�YET� Y�NETMEL��� YAYINLANDI


Videolar
YANGIN
K���SEL KORUYUCULAR
��YERLER�NDE G�VENL�K


MUC�ZE KURTULU�

Y�netmelikler i�in t�klay�n
Avrupa Normlar�nda Haz�rlanm�� ve Uyulmas� Zorunlu olan Y�netmelikler

TAHR�� ED�C�
K�MYASAL MADDELERLE �ALI�MALAR

Asitler, bazlar..vs.

KIYMA MAK�NELER� DAHA
NE KADAR CAN ALACAK!
Koruyucusu olmayan Makine �retmenin Yasak Oldu�u
  �lkemizdeki ac�kl�  Durum..

 

- ��YER� D�ZEN�
��yeri d�zeni huzurlu bir i� ortam�n� beraberinde getirir.

PARLAYICI MEDDELER
Parlay�c� Maddelerin kullan�lmas� ile ilgili Genel Bilgiler

TEHL�KE NED�R? -
 R�SK NED�R?

�ALI�AN �OCUKLAR
Bilgi Payla��ld�k�a G�zeldir..

SIVILA�TIRILMI� OKS�JEN
AZOT VE ARGON TANKLARI ���N
G�VENL�K MESAFELER�